home

รายชื่อนามานุเคราะห์

 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายสว่าง  รัตนนรา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 0 5383 5008  ต่อ 111

ส่วนอำนวยการ

   
นางสายพิน  ลัดดาวัลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 0 5383 5010  ต่อ 101
นายชัยยุทธ  ภู่สว่าง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางสาวสุภาพร  กิตติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
นางสาวธีรกาญจน์  ปันตื้อ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางวันเพ็ญ  เต็มจิตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)  
นางสาวณัชปภา  ตาละปิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)  
นายนราศักดิ์  ขันฑมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)  
นางสาวเกวลี  สัญญา นักจัดการงานทั่วไป  
นายจรัญ  เต็มจิตร์ เจ้าพนักงานธุรการ  

กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

  0 5383 5010  ต่อ 205
นายธนธัญ  ธิกันทา วิศวกรโยธาชำนาญการ  
นายกัณฑพงษ์  ตรีตั้งตระกูล วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน  
นายสมพล  คำฝั้น นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายวุฒิพงษ์  เปรมสมบัติ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายอนุวัฒน์  คำเผ่า นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายฉัตรชัย  ยะสินธุ์ นายช่างโยธา (พร.)  
นายจักรกฤษ  แสนยศ นายช่างโยธา  
นายธีรชัย  เชียงบุญ นายช่างโยธา  
นายชนาธิป  ไชยแก้ว นายช่างโยธา  
นายธนา  อึ้งตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)  
นางสาวศิริลักษณ์  กิติกุศล เจ้าพนักงานธุรการ  

ส่วนบูรณะ

  0 5383 5010  ต่อ 104
นายพงศกร  กองประถม นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายกษิดิศ  ปาลี นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายสมบัติ   ปินทรายมูล นายช่างโยธา (พร.)  
นางสาวทรัพย์เสรี  ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)  
นางสาวอาภาพร  ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)  
นางสาวศรีสุดา  มัฏฐานธง เจ้าพนักงานธุรการ  

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

  0 5383 5010  ต่อ 106
นายณฐกร  ภูมิรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายนิธิชัย  สมงาม นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายนคเรศ  ยอดปัญญา นายช่างโยธา (พร.)  
นายปริญญา  ประทุมทา นายช่างโยธา  
นายชัชวาลย์  เขื่อนแก้ว พนักงานบำรุงทาง  
นางสาวทิพวรรณ  วัชราธารชน เจ้าพนักงานธุรการ  
นางสาววนิชฌาญ์  ปาดี เจ้าพนักงานธุรการ  
นายพูนทรัพย์  อติชาติดี พนักงานทั่วไป บ.1  
นายสุทธิพงษ์  กันทา พนักงานทั่วไป บ.1  
นายธีระพงษ์  บุญเทพ พนักงานทั่วไป บ.1  
นายอดิลักษณ์  กันทะถ้ำ พนักงานทั่วไป บ.1  
นายเจษฎา  ปุละ พนักงานทั่วไป บ.1  
นายอนันตชัย  รอสูงเนิน พนักงานทั่วไป บ.1  

ส่วนเครื่องกล

  0 5383 5010  ต่อ 108
นายบุญเทิด   บุญชัย วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  
นายวิรัตน์   ไชยสาร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
นายนคร  สำเนียงล้ำ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  
นายวิศิษฐ์  สิงห์โทราช วิศวกรเครื่องกล (พร.)  
นายธนัตย์   จอมศักดิ์ นายช่างเครื่องกล (พร.)  
นายจรัญ   วงศ์สิงห์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  
นายไสว   นากรณ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  
นายอำนวย   นวลสนิท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  
นายทนง   จอมศักดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  
นายขันตี   แสนสุภา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
นายกิติมา   จันทะมา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (พร.)  
นายนิรันดร์   ถานะธง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)  
นายทวีป   ลัดดาวัลย์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.)  
นายสมพร   คำเขียว พนักงานขับรถยนต์  
นายจิรชัย   ใจพงค์ พนักงานขับรถยนต์  
นายสุพรชัย   ศรีสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์  

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

  0 5332 3574
นายนิเวศน์  สุยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายมงคล   วงศ์ร้อย นายช่างไฟฟ้า (พร.)  
นายชาญชัย   ไชยชนะ นายช่างโยธา (พร.)  
นายอนันทพงษ์  ผกากอง นายช่างโยธา (พร.)  
นางสาววราภรณ์  คำแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ