home

ความเป็นมา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใต้กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 264 หมู่ที่ 2
ตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  มีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 4 แขวงทางหลวงชนบท  ได้แก่  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน  แขวงทางหลวงชนบทลำปาง  และแขวงทางหลวงชนบทลำพูน  และมีหมวดบำรุงทางหลวงชนบทที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)  และแขวงทางหลวงชนบท จำนวน 6 หมวด  ได้แก่  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทฝาง
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมทอง  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทงาว  และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้
มีบทบาทหน้าที่ในการยกระดับมาตรฐานทาง  การพัฒนาโครงข่ายสะพาน  การบำรุงรักษาทางและสะพาน  งานอำนวยความปลอดภัย  การจัดฝึกอบรมเผยแพร่องค์
ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  และรัฐบาล  เช่น  การจัดประะชุมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง  การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย  การควบคุมคุณภาพงานทางและสะพาน (QCS)
การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ  อุทกภัย  และกิจกรรมอื่นๆ