home

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ