Menu

ข่าวภารกิจ ทช.

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย ชม.3035 แยก ทล.108 – บ้านร้อยจันทร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 ( …

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย ชม.3035 แยก ทล.108 – บ้านร้อยจันทร์ Read More »

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนช้าง ถนนสาย ชม.3028 ถนนราชพฤษ์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลว …

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนช้าง ถนนสาย ชม.3028 ถนนราชพฤษ์เชียงใหม่ Read More »

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจรบริเวณแยกศรีบัวเงิน ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานทางหลว …

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจรบริเวณแยกศรีบัวเงิน ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี Read More »

Scroll Up Skip to content