Menu
home
>>
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนช้าง ถนนสาย ชม.3028 ถนนราชพฤษ์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จัดชุดปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนช้าง ถนนสาย ชม.3028 ถนนราชพฤษ์เชียงใหม่ โดยได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างทัศนวิสัยในการมองเห็นแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

Scroll Up Skip to content